Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOJENAWIERZCHU.PL/SKLEP

Obowiązujący od dnia 21.02.2023

Sprzedaż Produktów (w tym treści cyfrowych) za pośrednictwem sklepu internetowego mojenawierzchu.pl/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem”) jest realizowana przez Beatą Singh, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Mojenawierzchu Beata Singh, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. 3 Maja 16/5, 81-357 Gdynia, NIP: 6551807351, REGON: 386436155 (zwaną dalej: „Sprzedawcą”). Sprzedawca, w ramach Sklepu Internetowego świadczy również nieodpłatne usługi drogą elektroniczną na zasadach i w sposób określony w niniejszym dokumencie.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:

 1. korespondencyjnie pod adresem: ul. 3 Maja 16/5, 81-357 Gdynia,
 2. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: mojenawierzchu@gmail.com,
 3. telefonicznie pod numerem: 692 105 969.

I. Definicja

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie posiadają znaczenie:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient składający Zamówienie zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy za Produkt.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia w Sklepie Internetowym lub na rzecz której Sprzedawca świadczy Usługi drogą elektroniczną.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Sklepu.
 6. Konto – wydzielona przez Sprzedawcę dla danego Klienta przestrzeń w Sklepie Internetowym, w ramach której Klient może dokonywać określonych czynności w ramach Sklepu.
 7. Produkt – prezentowana w Sklepie treść cyfrowa w postaci e-booka lub kursu online, która może być przedmiotem Zamówienia i Umowy. 
 8. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego będący Klientem Sklepu.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Rejestracja – czynność dokonywana przez Klienta w ramach Sklepu prowadząca do założenia Konta przez Klienta.
 12. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy w domenie mojenawierzchu.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 13. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej prezentowane w Sklepie, mogące być przedmiotem Zamówienia i Umowy.  
 14. Umowa– umowa o udostępnienie Produktów zawarta na odległość między Sprzedawcą a Klientem na zasadach określonych Regulaminem.
 15. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Klienta świadczące o zamiarze zawarcia Umowy, określające określające przede wszystkim liczbę i rodzaj Produktów spośród Produktów prezentowanych w Sklepie.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania Umowy, a także zasady i warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający jego odtwarzanie, pozyskanie i utrwalenie jego treści poprzez zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Internetu mieli możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego, tj. dokonywania wszelkich czynności prowadzących do zapoznania się z treścią Sklepu bądź dokonywania innych czynności określonych Regulaminem, przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 3. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie umożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego stanowią:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. standardowe oprogramowanie i system operacyjny,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 66 lub nowszej, FireFox 60 lub nowszej, Opera w wersji 53 lub nowszej lub Safari w wersji 5 lub nowszej,
  4. włączona obsługa języka Javascript w przeglądarce.
 4. Do korzystania z Treści i Usług cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika:
  1. dostęp do Internetu,
  2. dowolny aktualny system operacyjny,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 66 lub nowszej, FireFox 60 lub nowszej, Opera w wersji 53 lub nowszej lub Safari w wersji 5 lub nowszej,
  4. aktywne konto poczty e-mail,
  5. w przypadku plików tekstowych zapisanych w formacie doc., docx: standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  6. w przypadku plików video: standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  7. w przypadku pozostałych plików: dowolny program obsługujący pliki elektroniczne odpowiednio w formacie pdf., xsl, mobi, pub.
 5. W celu złożenia Zamówienia, a także korzystania z niektórych Usług w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem dla każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na pozyskaniu i modyfikowaniu danych użytkowników przez osoby nieuprawnione oraz na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania. Aby uniknąć ryzyka, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe.

III. Zasady świadczenia usług

 1. W ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Sprzedawca umożliwia Klientom korzystanie z bezpłatnych Usług, świadczonych przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Klient ma możliwość założenia Konta w Sklepie Internetowym. W celu założenia Konta Klient dokonuje Rejestracji polegającej na uzupełnieniu pól oznaczonych jako obowiązkowe dostępnych w ramach interaktywnego formularza rejestracyjnego prezentowanego na stronie Sklepu i wysłaniu tego formularza do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 3. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 4. Klient ma możliwość skorzystania z Usługi newsletter polegającej na otrzymywaniu od Sprzedawcy wiadomości zawierających w szczególności informacje handlowe. Regulamin newslettera dostępny jest tutaj.
 5. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, akcji rabatowych lub konkursów, których warunki będą prezentowane na stronie Sklepu Internetowego. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.

IV. Prawa i obowiązki 

 1. Zakazane jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. w szczególności działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy, działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z Usług, o których mowa w pkt. III Regulaminu, treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
  3. zawierać dane osobowe osób trzecich oraz rozpowszechniać wizerunek osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
  4. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia

V. Zawarcie Umowy 

 1. Informacje dotyczące Produktów, zawarte na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
 2. Produkty prezentowane w Sklepie zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. 
 3. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem stron Sklepu Internetowego jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem stron Sklepu Internetowego, wybiera Produkty objęte Zamówieniem korzystając z interaktywnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie. Po skompletowaniu Produktów, Klient wybiera formy płatności oraz metody dostawy oraz składa Zamówienie za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku. 
 5. W trakcie składania Zamówienia, Klient zaznaczając odpowiedni checkbox składa oświadczenie o zgodzie na dostarczenie Treści cyfrowej bądź zrealizowanie usługi przez upływem terminu na odstąpienie od Umowy na odległość, skutkujące utratą prawa do odstąpienia od Umowy. 
 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy o treści zgodnej z treścią Zamówienia. Po otrzymaniu oferty Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 7. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 8. W sposób opisany powyżej Sprzedawca potwierdza Klientowi otrzymanie zgody Klienta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka została wyrażona. 
 9. Umowa zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Ceny i akceptowane metody płatności

 1. Ceny Produktów podawane w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto.
 2. Klient uiszcza płatność za Zamówienie za pomocą płatności elektronicznej – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, a jego wysyłka następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta i skompletowaniu Zamówienia,
 3. Za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Sprzedawca informuje Klienta o terminie, w jakim zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie.
 4. W wypadku gdy Klient nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty w terminie, o którym mowa w ppkt. 3 powyżej, Sprzedawca wzywa Klienta do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin na dokonanie płatności oraz informuje, że w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku, gdy termin określony w wezwaniu do zapłaty bezskutecznie upłynie, Sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Produktu będącego Treścią cyfrową jest realizowana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Klienta adres w trakcie składania Zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzymuje dane umożliwiające dostęp do platformy internetowej, z poziomu której może:
  1. w przypadku treści cyfrowej w postaci e-booka – pobrać Produkt, 
  2. w przypadku treści cyfrowej w postaci kursu – zapoznać się z materiałami objętymi zakupionym kursem. 
 2. Dostawa nastąpi niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w terminie 2 Dni roboczych. Sprzedawca poprzez zamieszczenie wyraźnego komunikatu w opisie Produktu może poinformować o innej dacie dostawy 

VIII. Reklamacja usług

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje dotyczące nieprawidłowego świadczenia Usług, braku świadczenia Usług przewidzianych Regulaminem lub nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 2. Reklamacje wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia Usług, o których mowa w ppkt. 1 powyżej Klient może zgłaszać:
  1. na adres Mojenawierzchu Beata Singh, ul. 3 Maja 16/5, 81-357 Gdynia, 
  2. adres e-mail: mojenawierzchu@gmail.com.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz opis zaistniałych nieprawidłowości.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca może wezwać Klienta do uzupełnienia reklamacji w niezbędnym zakresie, wskazanym przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Klienta.

IX. Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowych z umową 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zawierającemu umowę o dostarczenie treści cyfrowych produkt zgodny z umową. 
 2. Postanowienia pkt. IX Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta. W stosunku do pozostałych Klientów postanowień tych nie stosuje się. 
 3. Zgodność Produktu będącego Treścią cyfrową ocenia się w myśl kryteriów wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta. 
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili a także dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. 
 5. Brak zgodności treści cyfrowej Klient może zgłosić w dowolnej formie, w szczególności:
 1. pisemnie na adres Mojenawierzchu Beata Singh, ul. 3 Maja 16/5, 81-357 Gdynia, 
 2. adres e-mail: mojenawierzchu@gmail.com.
 1. Sprzedawca rozpoznaje zgłoszenie i informuje o sposobie jego rozstrzygnięcia w terminie 14 dni przesyłając Klientowi odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w sytuacji braku tego adresu, pocztą tradycyjną. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie żądania Użytkownika za uzasadnione.
 2. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z umową, to konsument może zażądać doprowadzenia do jej zgodności z Umową. 
 3. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową do zgodności z umową w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o braku zgodności z Umową. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca. 
 4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów
 5. Jeżeli treść lub usługa cyfrowa nie są zgodne z Umową, Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności z Umową Treści Cyfrowej lub nie doprowadził do zgodności w terminie wskazanym w Regulaminie,
  2. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową,
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. IX ppk. 7 Regulaminu, 
  4. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 6. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest istotny.

X. Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, ma możliwość odstąpienia od tej Umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: 
 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę,
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to konieczne. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania tegoż, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument realizujący swoje prawo do odstąpienia od Umowy, przy zawieraniu Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7.  W wypadku odstąpienia od Umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

XI. Opinie

 1. Sprzedawca umożliwia zapoznanie się Klientom z opiniami innych Klientów dotyczących oferowanych Produktów. 
 2. Klienci posiadający Konto w Sklepie, po zawarciu umowy, mają możliwość zamieszczenia opinii o zakupionym Produkcie. W tym celu Klient korzysta z interaktywnego formularza dostępnego w opisie każdego Produktu, wypełnia pola tego formularza, a następnie dodaje opinię za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 3. Poprzez dodanie opinii Klient oświadcza, że posiada prawa do treści zamieszczonych w ramach opinii, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, a także prawa własności przemysłowej.
 4. Treść zamieszczona przez Klienta w opinii nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym też praw podmiotów trzecich. Treść opinii w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych, nawoływać do dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną ani stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 5. Wraz z dodaniem opinii Klient wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jej przez Sprzedawcę, wykorzystywanie jej przez Sprzedawcę na stronach internetowych i w kanałach społecznościowych, wykorzystywanie jej przez Sprzedawcę w dowolnej formie dla celów reklamowych i marketingowych oraz na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 6. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 7. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi dodawania opinii dotyczącej Produktu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

XII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wszelkiego rodzaju wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronach Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Sklepie w celu prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, w szczególności producentów lub dystrybutorów) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie
 2. Sprzedawca w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu. Klient upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własny użytek, bez ograniczeń terytorialnych, w zakresie zapisu utworu w pamięci komputera lub innego czytnika danych, wydruku na potrzeby własne, odtwarzania lub przechowywania Produktu. 
 3. Licencja udzielana jest bezterminowo, chyba że co innego wynika z opisu Produktu. 
 4. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Licencji zawarte jest w Cenie Produktu. 
 5. Rozpowszechnianie treści ze Strony internetowej i/lub Produktów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może rodzić odpowiedzialnością cywilną lub karną 
 6. Dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją plików w formacie PDF Sprzedawca stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (tzw. waterkmark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który zakupił plik (imię, nazwisko i data zakupu).

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych 

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie Sklepu. 

XV. Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:
  1.  wprowadzenie nowych usług związanych ze Sklepem, 
  2. zmiany sposobów dostawy lub płatności 
  3. zmiany ścieżki zakupowej,
  4. zmiana prawa, która będzie powodowała konieczność zmiany postanowień Regulaminu. 
 2. O zmianach Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie głównej Sklepu. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty e-mail. 
 3. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od ich ogłoszenia. 
 4. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

Poprzedni regulamin obowiązujący od 28.07.2022 r. do 20.02.2023 r.