Regulamin Rakieta Biznesu

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

Rakieta Biznesu

§1. Definicje

 1. Panel Klienta – zakładka na Koncie Użytkownika służąca do zarządzania Subskrypcją.
 2. Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co 30 dni poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.
 3. Regulamin Rakiety Biznesu – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Subskrypcji oraz warunki dokonywania Płatności cyklicznych, dostępny pod tym adresem.
 4. Regulamin Sklepu – Regulamin Sklepu Internetowego Mojenawierzchu.pl/sklep, określający zasady zawierania umów dostawy na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dostępny pod tym adresem.
 5. Subskrybent lub Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która korzysta z Subskrypcji.
 6. Subskrypcja – usługa świadczona przez Mojenawierzchu na podstawie Regulaminu Rakiety Biznesu, polegająca na dostawie treści do Klienta na platformie w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych.
 7. Platforma – dedykowana strona do udostępniania treści w formie szkoleń wideo, materiałów PDF i zadań na platformie Publigo.
 8. Mojenawierzchu – Mojenawierzchu Beata Singh, reprezentowana przez Beatę Singh, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem: ul. 3 Maja 16/5, 81-357 Gdynia, NIP: 6551807351, REGON: 386436155.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Rakiety Biznesu określa zasady korzystania z Subskrypcji, w szczególności zasady:
  1. aktywacji, modyfikacji, anulowania i wygaśnięcia Subskrypcji;
  2. dokonywania Płatności cyklicznych za Subskrypcję;
  3. przyznawania rabatów dla Subskrybentów;
  4. składania reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych;
  5. odstąpienia od Umowy.
 2. Regulamin Rakiety Biznesu dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Serwisu internetowego pod tym adresem.
 3. Wszelkie wyrażenia użyte w Regulaminie Rakiety Biznesu mają znaczenie przypisane w Regulaminie Sklepu, chyba że odmienne znaczenie zostało wyraźnie przypisane na podstawie Regulaminu Rakiety Biznesu.

§3. Zasady korzystania z Subskrypcji

 1. Do aktywacji i korzystania z Subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od wytycznych Operatora Płatności.
 2. W celu aktywacji Subskrypcji, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować Regulamin Rakiety Biznesu oraz Zasady płatności PayU.
 3. Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy dostępem do platformy na 3 miesięcy z płatnością jednorazową lub ratalną. Aktywacja Subskrypcji ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej.
 5. W przypadku wyboru dostępu na 3 miesiące z płatnością ratalną konto Subskrybenta będzie obciążane kwotą 997 zł w 3 kolejnych miesiącach, zaczynając od dnia dokonania płatności. 
 6. W przypadku wyboru dostępu na 3 miesiące z płatnością jednorazową konto Subskrybenta będzie obciążone kwotą 2700 zł w dniu dokonania płatności. 
 7. Klient może mieć tylko jedną aktywną Subskrypcję.
 8. Klient zarządza Subskrypcją poprzez Konto, w tym dedykowany Panel Klienta.
 9. W Panelu Klienta Klient ma możliwość w szczególności:
  1. uzyskania informacji o terminie płatności;
  2. anulowania Subskrypcji.
 10. Subskrybent ma możliwość dokonania innych zmian w Subskrypcji w zakresie wskazanym w Panelu Klienta.
 11. W razie zmiany karty płatniczej Subskrybent powinien skontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: mojenawierzchu@gmail.com.
 12. Jeżeli Subskrybent w trakcie trwania Rakiety Biznesu nie zabezpieczy odpowiedniej sumy środków na swoim koncie bankowym na zrealizowanie Płatności cyklicznej, subskrypcja wygaśnie. Dostęp do Rakiety Biznesu Subskrybent może uzyskać z powrotem pisząc odpowiedniego e-maila na adres pomoc@mojenawierzchu.pl, jednakże wtedy ewentualny otrzymany rabat przepada.
 13. Kolejność pojawiania się materiałów na platformie może ulec zmianie.
 14. Kopiowanie, udostępnianie i powielanie materiałów zawartych w Rakiecie Biznesu bez wiedzy i zgody Beaty Singh jest zakazane.

§4. Czas trwania Subskrypcji

 1. Subskrypcja trwa przez 3 miesiące, w zależności od wyboru Subskrybenta, od momentu aktywacji do momentu anulowania lub wygaśnięcia.
 2. Subskrybent może anulować Subskrypcję w każdym czasie za pośrednictwem Panelu Klienta. Potwierdzenie anulowania Subskrypcji zostanie wysłane na adres e-mail Subskrybenta.
 3. Anulowanie Subskrypcji ma skutek natychmiastowy.
 4. Anulowanie Subskrypcji wiąże się z utratą dostępu do wszystkich materiałów na platformie.
 5. Subskrypcja wygasa w przypadku:
  1. jednej nieudanej próby obciążenia karty płatniczej zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu Rakiety Biznesu (w szczególności wskutek braku środków wystarczających na zrealizowanie Płatności cyklicznej, braku ważności karty płatniczej w chwili dokonywania próby jej obciążenia itp.);
  2. anulowania Subskrypcji przez Subskrybenta.
 6. Wygaśnięcie Subskrypcji ma skutek od momentu zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.
 7. Po 3 miesiącach (w zależności od wyboru oferty) subskrypcja wygasa automatycznie. 

§5. Płatności cykliczne

 1. Subskrybent dokonując zakupu Subskrypcji wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co 30 dni, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.
 2. Subskrybent w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie – Token do Płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Mojenawierzchu.
 3. Subskrybent jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z Subskrypcji, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.
 4. Mojenawierzchu informuje Subskrybenta, na co najmniej 1 dzień przed kolejną Płatnością cykliczną, o zbliżającym się terminie automatycznego obciążenia karty płatniczej lub zmieniających się warunkach umowy (kwota lub częstotliwość obciążenia).
 5. W przypadku 1 odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej Subskrypcja wygasa.
 6. Mojenawierzchu ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Subskrybent może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.
 7. W przypadku braku płatności za ratę będziemy  wdrażać kroki prawne.

§6. Rabaty

 1. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego obniżającego cenę zakupu Subskrypcji, ma on zastosowanie do wszystkich miesięcy.
 2. Rabat przepada, gdy Subskrybent nie zabezpieczy odpowiedniej sumy środków na swoim koncie bankowym na zrealizowanie Płatności cyklicznej i subskrypcja wygaśnie.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Subskrybent ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach dotyczących Subskrypcji i Płatności cyklicznych.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: mojenawierzchu@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: ul. 3 Maja 16/5, 81-357 Gdynia.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji;
  3. numer zamówienia i/lub transakcji;
  4. opis okoliczności uzasadniających reklamację;
  5. żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Mojenawierzchu ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Subskrybenta adres lub w inny podany przez Subskrybenta sposób. W przypadku braku ustosunkowania się Mojenawierzchu w ww. terminie, uznaje się, że uznał on reklamację.

§8. Odstąpienie od Umowy

W kwestii prawa do odstąpienia od Umowy zawartej w ramach Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie Rakiety Biznesu następują w trybie określonym w Regulaminie Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Rakiety Biznesu , mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2024 roku.